Thursday, July 20, 2017

PERANG DAN JIHAD

KAJIAN AL QUR’AN
PERANG DAN JIHAD
Pengajian Subuh Masjid At Taubah – Ustadz Abdullah Amin – Bekasi, Rabu, 19 Juli 2017

Perang adalah salah satu bentuk jihad. Tidak semua jihad itu perang.
QS 9 : 41; Perintat berjihad = berperang. Walau terasa berat, diperintahkan untuk berjihad dengan harta dan jiwa.
QS 25 : 52; Jihad dengan Al Qur’an (bukan berperang) yaitu dengan mepelajari Al Qur’an. Bila kaum kafir memerangi kita dengan cara yang halus, maka kita berjihad dengan Al Qur’an.
QS 22 : 78; Jihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya sebagaimana telah disampaikan dalam kitab-kita terdahulu (Taurat dan Injil ) dan Al Qur’an.
QS 29 : 69; Berjihad untuk mencari keridhaan Allah
QS 9 : 88-89; Berjihad dengan harta dan jiwa, artinya perang (harta disebut dulu). Dengan harta dulu, baru mengorbankan nyawa. Imbalannya; telah disediakan syurga bagi mereka yang berjihad.
QS 9:111; Berjihad dengan diri (jiwa) dan harta (jiwa disebut dulu), berperang di jalan Allah. Imbalannya surga, ini adalah janji Allah yang telah disampikan dalam Taurat, Injil dan Al Qur’an. Tujuan jihad di sini bukan untuk mati sahid, tetapi untuk menegakkan agama Allah
QS 3:169; Orang yang mati di jalan Allah, mereka tetap hidup di sisi Allah dan mendapat rejeki. Mereka hidup dalam alam yang lain yang bukan alam kita, di mana mereka mendapat kenikmatan-kenikmatan di sisi Allah, dan hanya Allah yang mengetahui bagaimana keadaan hidup itu.
QS 2:154; Yang mati/gugur di jalan Allah tetap hidup. Hidup di alam yang hanya Allah yang mengetahui.
Perang ada yang menang , ada yang kalah.
Kutipan ayat Al Qur’an yang menegaskan firman Allah tentang Perang dan Jihad:
“Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” ~ QS (9) At Taubah : 41 ~
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
“Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Qur’an dengan jihad yang besar” ~ QS (25) Al Furqaan : 52 ~
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu 994), dan (begitu pula) dalam (Al Qur’an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong” ~ QS (22) Al Hajj : 78 ~

994) Maksudnya: dalam kitab-kitab yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” ~ QS (29) Al ‘Ankabuut : 69 ~
----------------------------------------------------------------------------------------------------
“[88] Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan; dan mereka itulah (pula) orang-orang yang beruntung.
[89] Allah telah menyediakan bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.” ~ QS (9) At Taubah : 88-89 ~
---------------------------------------------------------------------------------------------------
“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Qur’an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar” ~ QS (9) At Taubah : 111 ~
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup 248) di sisi Tuhannya dengan mendapat rejeki” ~ QS (3) Ali Imran : 169 ~

248) Yaitu hidup dalam alam yang lain yang bukan alam kita ini, di mana mereka mendapat  kenikmatan-kenikmatan di sisi Allah, dan hanya Allah sajalah yang mengetahui bagaimana keadaan hidup itu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, (bahwa merke itu) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup 100), tetapi kamu tidak menyadarinya” ~ QS (2) Al Baqarah : 154 ~

100) Yaitu hidup dalam alam yang lain yang bukan alam kita ini, di mana mereka mendapat  kenikmatan-kenikmatan di sisi Allah, dan hanya Allah sajalah yang mengetahui bagaimana keadaan hidup itu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Disarikan oleh H. R. Mimuk Bambang Irawan - Jakasampurna, Rabu, 19 Juli 2017 

No comments:

Post a Comment